Cú đấm đúp của Trung Quốc!
Trung Quốc không đáng sợ đến thế!