Ba cảnh giới của người quân tử
Dĩ hòa vi quý phải chăng là lối sống ba phải?