Nhân sinh - Coi trọng 5 người, xem nhẹ 3 chuyện
Câu chuyện triết lý: Biết co biết duỗi
Phản bội và nghi ngờ là thuốc độc