Chúng ta là cỏ xanh, hay trai ngọc?
Ba tuổi thấy nhỏ, bảy tuổi thấy già
Lòng thoáng đãng, tâm sẽ ít phiền não
'Bà già hay khóc' và người tu Đạo