Quả báo oan nghiệt, “dâm dục” là vong mạng
Lưới Trời lồng lộng, thưa mà khó lọt