Chuyện dân gian: Cõng mẹ già phơi nắng
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con