Người vô phúc thường có 3 đặc trưng này
Nhân sinh càng ít 4 thứ này càng tốt vận