Thiện và ác chỉ trong một ý nghĩ
Con người ai cũng có phong thủy tốt