Cảm ơn ngài, Tổng thống Trump
Chớ đem thành bại luận anh hùng