Một chút lòng nhân cảm hóa tâm dũng sĩ 
Đức và Tiền, cái nào quan trọng hơn?