MONG ANH
Đoàn Thị Lam Luyến: 'Làm nhà' trên lưng cá voi