Ông‌ ‌Tập‌ ‌Cận‌ ‌Bình‌ ‌vừa‌ ‌rời‌ ‌đi,‌ ‌người‌ ‌dân‌ ‌Hồ‌ ‌Bắc‌ ‌đã‌ ‌tức‌ ‌giận‌ ‌hô‌ ‌‘bãi‌ ‌chức’,‌ ‌‘thả‌ ‌người’