Ôn Thần giở sổ: Sang năm mới cần quyết toán?
Dịch bệnh có an bài, sống chết có định số