Dạy con sáng Đạo: Bài 27 - Người ta giàu có
Dạy con sáng Đạo: Bài 21 - Vợ ác lụn bại
Dạy con sáng Đạo: Bài 19 - Việc dù to nhỏ