Thơ: KHI
Đức tính bị lãng quên: Sự thận trọng
Đạo đức là lá bài tốt nhất trong cuộc đời