Đừng để lại 'tài sản 5 nhà' cho con cái 
Buông tay, và con bạn sẽ trưởng thành
Cổ phong mỹ đức: Đạo hiếu