Chiến tranh Lạnh Mỹ-Trung là cũ hay mới?
Trung Quốc không đáng sợ đến thế!