Lan‌ ‌truyền‌ ‌bài‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌của‌ ‌Tập‌ ‌Cận‌ ‌Bình:‌ ‌ĐCS‌ ‌Trung‌ ‌Quốc‌ ‌đang‌ ‌đối‌ ‌mặt‌ ‌với‌ ‌‘hậu‌ ‌quả‌ ‌nguy‌ ‌hiểm‌ ‌nhất’‌ ‌