Phương thuốc nào chữa được bách bệnh?
Thế nào là một người tốt thực sự?