Chớ đem thành bại luận anh hùng
Donald Trump, đã đến lúc ra tay rồi!