Thanh hương nhã cú (P-1): Đạo hiếu mẹ cha
Trời cao trợ người hiếu đức