Thơ: Anh hùng đất Việt - Trưng Nữ Vương
Thơ: Anh hùng đất Việt - Thay lời mở đầu