Họa phúc do Trời định, phú quý có an bài
Thiện lương đáng giá bao nhiêu