Chữa tâm bệnh, chỉ có tâm dược
Uống nước lạnh có thể gây say nắng
Nước đá gây ra béo và làm tổn hại cơ thể