Các nhà khoa học tìm thấy con vịt biết nói
Núi lửa Kilauea ở Hawaii sẽ phun trào lần nữa?