Dạy con sáng Đạo: Bài 29 - Dùng người chớ nghi
Dạy con sáng Đạo: Bài 28 - Không người quê mùa
Dạy con sáng Đạo: Bài 27 - Người ta giàu có
Dạy con sáng Đạo: Bài 25 - Gốc vững cây cao
Dạy con sáng Đạo: Bài 24 - Nữ chớ tham tài
Dạy con sáng Đạo: Bài 22 - Phụ nữ bất chính
Dạy con sáng Đạo: Bài 21 - Vợ ác lụn bại
Dạy con sáng Đạo: Bài 20 - Kén rể chọn dâu
Dạy con sáng Đạo: Bài 19 - Việc dù to nhỏ