Đối với trẻ em, tình yêu quan trọng không kém gì dinh dưỡng