Ông Trump sẽ như thế nào? Chúng ta có thể làm gì?
6 dự ngôn lớn cho năm 2021: Thảm họa và cứu rỗi