Các bước đi tới ‘địa ngục’: Đội quân DN xác sống sinh ra bởi ‘quái vật nợ’ đã ‘quá lớn, quá nguy hiểm’ và thúc đẩy khủng hoảng tài chính kế tiếp
Chớ đem thành bại luận anh hùng
Nguyên nhân của việc cầu khấn không linh ứng